bảng cước fiber

HOME 1
165.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 40Mbps
 • Giá 6 Tháng: 990.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 1.980.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME 2
180.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 80Mbps
 • Giá 6 Tháng: 1.080.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.160.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME 3 SUPER
195.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 100Mbps
 • Giá 6 Tháng: 1.170.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.340.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME 4 SUPER
210.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • Giá 6 Tháng: 1.260.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.520.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME 5 SUPER
260.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 200Mbps
 • Giá 6 Tháng: 1.560.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.120.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME NET
600.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 300Mbps
 • Giá 6 Tháng: 3.600.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 7.200.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết

bảng cước combo fiber + mytv ( app )

HOME TV 1
175.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 40Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.050.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.100.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME TV2
190.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 80Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.140.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.280.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME SAFE 1
194.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 50Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: CHUẨN
 • Giá 6 Tháng: 1.164.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.328.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME SAFE 2
244.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 80Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.464.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.928.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME SAFE 6
275.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 100Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.650.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.330.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME TV 3 SUPER
220.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 100Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.320.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.640.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME TV 4 SUPER
230.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.380.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 2.760.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME TV 5 SUPER
265.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 200Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.590.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.180.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME TV2_ĐB
179.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 80Mbps
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.074.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
Chi tiết

bảng cước combo fiber + mytv ( APP ) + di động

HOME tiết kiệm
269.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 80Mbps
 • DATA: 15GB
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.614.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.128.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME kết nối
319.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • DATA: 30GB
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.914.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.828.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME giải trí
329.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 80Mbps
 • DATA: 30GB
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.974.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.948.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME thể thao
369.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • DATA: 30GB
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 2.214.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 4.428.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME game
329.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • DATA: 30GB
 • TRUYỀN HÌNH: NÂNG CAO
 • Giá 6 Tháng: 1.974.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.948.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết
HOME đỉnh
299.000 đ
 • TỐC ĐỘ: 150Mbps
 • DATA: 2G / NGÀY
 • TRUYỀN HÌNH: VIP
 • Giá 6 Tháng: 1.794.000 đ
 • Giá 12 Tháng: 3.588.000 đ
 • Trả 6 Tháng + 3 Tháng
 • Trả 12 Tháng + 5 Tháng
Chi tiết